ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics)1

เมื่อเรามองภาพกว้าง ๆ ของกิจกรรมโลจิสติกส์ของแต่ละส่วนในห่วงโซ่อุปทานมาพอสมควร และเกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแล้ว คงจะเกิดคำถามว่าจริง ๆ แล้วโลจิสติกส์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร โดยทั่ว ๆ ไปนั้น การจัดการโลจิสติกส์ คือการจัดการในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความเกี่ยวพันกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า อย่างไรก็ตามมีผู้ให้คำนิยามความหมายไว้เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น

 

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets

 

“โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยในการวางแผนการสนับสนุนการ ควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเก็บรักษาสินค้าบริการและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

“โครงสร้างการวางแผนทางธุรกิจสำหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การบริการ การไหลของข้อมูลและเงินทุน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อน การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการควบคุมให้ตรงกับความต้องการในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน”

“ศาสตร์ในการวางแผนและจัดการการเคลื่อนย้าย และบำรุงรักษากองกำลัง ซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วย การออกแบบ การพัฒนา การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย การกระจาย การบำรุงรักษา การขนถ่าย และการควบคุมทางวัตถุ และการให้สวัสดิการด้านสุขภาพแก่บุคลากร การก่อสร้าง การบำรุงรักษาการดำเนินงานและการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ”

“การจัดซื้อจัดหา การบำรุงรักษา การกระจาย และการแทนที่คนและวัตถุดิบ”

“กระบวนการในการวางแผน การนำเสนอ และการควบคุมการไหลที่มีประสิทธิภาพ การไหลอย่างมีประสิทธิผล ด้านค่าใช้จ่าย การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บสินค้าคงคลังระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปสู่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

“ศาสตร์ของการวางแผน การจัดองค์กร และกิจกรรมการจัดการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตและการให้บริการ”

“ศาสตร์ในการวางแผนและการนำเสนอ และ การใช้ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ”

“การวางแผน การจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การสนับสนุน การบำรุงรักษา”

แต่คำนิยามที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือ คำนิยามที่บัญญัติขึ้นโดย สภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา (Council of Logistics Management) คือ

“Logistics Management is that part of the supply chain process that plans, implements and controls the efficient, effective flow and storage of goods, service and related information form the point-of-origin to the point-of-consumption in order to meet customers’ requirements.”

และมีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังต่อไปนี้

“การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมเรื่องของการวางแผน การดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดของการบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”

ความหมายในภาพรวมของคำว่าโลจิสติกส์จะหมายถึง การบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ สินค้า จากจุดผลิตไปยังสถานที่ซึ่งมีความต้องการสินค้าหรือบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความจำเป็นต่อหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ กล่าวคือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท เนื่องจากการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดความสูญเสียในภาคการผลิต สามารถลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า


1. แลมเบอร์ต, เดาก์สัส เอ็ม, แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์-Supply Chain and Logistics Management, กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ท้อป/แมคกรอ-ฮิล, 2547.

Last Updated ( Monday, 26 April 2010 15:14 )